åpen brannstasjon sandnes jack douglas beatles Verner 14 viktige skoger i Troms

Ånderdalen nasjonalpark er utvidet, og 13 nye skogreservat opprettet opplyser Fylkesmannen

starbucks oslo lufthavn intel graphics driver FOTOBJEKT: Nasjonalparken Ånderdalen på Senja blir nå utvidet.  g sport vill bukse Foto: Bjørn Rasch-Tellefsen

trykknapper og hekter nyheter

baracuda match 177 review På nettsiden til Fylkesmannen i Troms opplyser de om at de nye skogvernområdene er viktige for et stort antall skogtyper og truede arter.

skarpe steinpartikler ørret - Områdene er viktige for et stort antall truede arter og mange skogtyper. Halvparten av alle truede arter i Norge, og en rekke truede naturtyper, finnes i skog. Hundrevis av insektarter og sopparter, og enkelte fugler, er for eksempel avhengige av død ved og gammel skog. Skogvern er derfor et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold, sier klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen (V).

Utvider

sykehus innlandet hamar Ånderdalen nasjonalpark i Tranøy på Senja skal utvides med rundt ni kvadratkilometer med bakgrunn i skogvernet, opplyser de videre på siden.

slipped capital femoral epiphysis icd 10 – Utvidelsen går fra sørøst med Jøvika og Skipbåtnesvarden og nordover til Finnsetvika. Skogen inneholder bjørkeskog, furuskog og litt osp. Det nye området strekker seg ned i lavlandet og opp mot fjellet

Nye naturreservat

mouches volantes behandling Det er 13 nye naturreservater som nå har blitt til.

man in china – De 13 naturreservatene ligger spredt fra kyst til innland, og fra nord til sør i 6 kommuner, fra Kvænangen i nord til Bardu i sør. Nordreisa og Målselv har flest områder, fortelles det på siden.

chris ruiz photo art Noen skoger når høyt over havet, mens andre går nesten ned til sjøen. 

byggninger høyde avstand regjeringen – Skogvernet dekker opp for skogtyper som det mangler godt vern for, som gammel furuskog og høgstaudebjørkeskog.  Det vernes også mange truede arter som ofte er avhengig av gammel skog med mye død ved, særlig mange arter av sopp og lav.

fisk aker brygge Fylkesmannen meldte oppstart på et areal av cirka. 190 kvadratkilometer for skogvern. Arealet er nå redusert til 85 kvadratkilometer. Årsaken er at noen områder er tatt ut. Og en del av områdene er redusert i størrelse.

zarobki w dani Vernearbeidet i Troms ble utført i samarbeid med en arbeidsgruppe med medlemmer fra Statskog, Troms Fylkeskommune og Fylkesmannen. Arbeidsgruppa bisto Fylkesmannen med tilrådinger i planarbeidet for vern av skog på Statens grunn i Troms, opplyses det videre.